วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กีฬาน้องพี่นิติศาสตร์สุรินทร์

สามัคคีรวมใจ
แข่งฟุตบอลระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สรุปเน้นมาตราอาญา1

สรุปเน้นมาตราอาญา1

ข้อ 1. เรื่องเจตนา ไดแ้ ก่
มาตรา 59 วรรค 1 ( บุคคลจะรับผิดทางอาญาเมื่อกระทำาโดยเจตนา )
มาตรา 59 วรรค 2 ( เจตนา ประเภท ประสงค์ต่อผล หรือ เล็งเห็นผล )
มาตรา 59 วรรค 3 ( การกระทำาต้อง รู้ ข้อเท็จจริงอันเป็น องค์ประกอบของความผิด )
มาตรา 59 วรรค 4 ( การกระทำาโดยประมาท )
มาตรา 59 วรรค 5 ( การ งดเว้น การกระทำา )
มาตรา 60 ( เจตนา โดย พลาด )
มาตรา 61 ( สำาคัญผิดในตัวบุคคล)
มาตรา 62 ความสำาคัญผิดในข้อเท็จจริง ( ต้องศึกษาเทียบกับการขาดองค์ประกอบตาม
มาตรา 59 วรรค 3 เพราะใกล้เคียงกัน )
มาตรา 63 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำาและผล
ข้อ 2 เรื่อง เหตุยกเว้นโทษ เหตุยกเว้นความรับผิด เหตุลดโทษ ได้แก่
มาตรา 67 ( 1 ) ( 2 ) คือ เหตุยกเว้นโทษ เรียกสั้น ๆ ว่า จำาเป็น
มาตรา 68 เหตุยกเว้นความผิด เรียกสั้น ๆ ว่า ป้องกัน
มาตรา 72 เหตุลดโทษ เรียกสั้น ๆ ว่า บันดาลโทสะ
ข้อ 3 เรื่อง พยายามกระทำาความผิด ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน
มาตรา 80 พยายามกระทำาความผิด
มาตรา 81 พยายามไม่บรรลุผลอย่างแน่แท้
มาตรา 82 ผลของการยับยั้ง กลับใจ แก้ไข ของผู้กระทำ
มาตรา 83 ตัวการ
มาตรา 84 ผู้ใช้
มาตรา 86 ผู้สนับสนุน